ردیف نوع بخاری فضای قابل گرمایش متر مکعب در ساعت حداکثر مصرف سوخت در ساعت هوادهی مترمکعب در ساعت ابعاد تصویر کالا
1 اجاره بخاری جت هیتر بزرگ (کپسولی و شهری) 1000 الی 4000 12متر مکعب 7000 170.65.40cm
2 اجاره بخاری جت هیترکوچک (کپسولی وشهری) 500الی2000 6متر مکعب 3000 150.40.30cm
3 اجاره بخاری انرژی ( شهری) 500الی 800 3 متر مکعب 1000 60.60.100 cm
4 اجاره بخاری انرژی(کپسولی) 400الی 600 3 متر مکعب - 60.60.100 cm
5 اجاره بخاری پاسیو یا قارچی(کپسولی) 100 1 متر مکعب - 40.40.230 cm
6 اجاره بخاری کوچک آبسال(کپسولی) 50 0.5 متر مکعب - 35.35.70 cm

موسسه پرنیان ارائه دهنده سیستم های سرمایشی و گرمایشی با کادر فنی مجرب